Slobodný prístup k informáciám

Základné informácie o škole

Základné údaje:

Názov a sídlo organizácie: Materská škola, Školská 160/3, 076 43  Čierna nad Tisou

Zriaďovateľ školy od 1.9.2007 v zmysle platného dodatku č.1 k Zriaďovacej listine zo dňa 19.11.2013: Mesto Čierna nad Tisou, Námestie pionierov 151/1, 076 43 Čierna nad Tisou

Forma hospodárenia: samostatná rozpočtová organizácia na úseku školstva

Štatutár školy: Eleonóra Kovácsová - riaditeľka

Dátum zriadenia: od 1. septembra 2007

Doba zriadenia: na dobu neurčitú

IČO: 42096367

DIČ: 2022429519

E-mail: ms.ciernanadtisou@gmail.com

Web stránka školy: http:// materskaskolacnt.edupage.org

Predmet činnosti: Materská škola poskytuje personálne zabezpečenie  predškolskej výchovy deťom od dvoch rokov veku až po vstup do základnej školy v oblasti vytvárania humánnych podmienok ich rastu s akcentom na rozvoj ich individuality a jedinečnosti, ako rozvíjajúcej sa osobnosti schopnej socializácie. V pedagogickom-výchovnom procese uplatňovaním  zásady a poznatkov pedagogickej diagnostiky a individuálneho prístupu, dosiahnuť úplnú prípravu dieťaťa k povinnej školskej dochádzke.

Súčasti školy: Výdajňa stravy.

 

Novinky

Kontakt

  • Materská škola - Óvoda
    Školská 160/3, 076 43 Čierna nad Tisou
  • +421 56 6350 489

Fotogaléria