Oznam - prerušená prevádzka

Riaditeľstvo MŠ - Óvoda v Čiernej nad Tisou Vám oznamuje, že v dňoch 28.10.2021 a 29.10.2021 bude prerušená prevázka z dôvodu jesenných prázdnin.

Prevádzka MŠ bude obnová od 2.11.2021 (utorok).

  

 

Oznámenie (neprítomnosť dieťaťa) v MŠ  !!!!!

Po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) zákonný zástupca predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Tlačivo: 

Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx

Myslí na budúcnosť! TRIEĎ a RECYKLUJ

                                                                                    

 

Zapojte sa s nami do environmentálneho projektu "RECYKLOHRY", zbierajte:

 - drobný elektrooadpad (žehlička, fén, kulma, elektronická hračka, starý mobil, rádio, kamera,....)

 - batérie

 - použité tonery, kazety 

Spolu pomôžme životnému prostrediu!!!

Streda 27. 10. 2021

Statistics

Počet návštev: 368600

Kontakt

 • Materská škola - Óvoda
  Školská 160/3, 076 43 Čierna nad Tisou
 • +421 56 6350 489
Motto

" Deťom treba venovať najväčšiu starostlivosť, lebo sú najcennejším darom a klenotom, ktorý sa nedá s ničím porovnať."

                            (J. A. Komenský)                                                                                                                                     

 • Riaditeľstvo Materskej školy oznamuje rodičom, že dňa 2. novembra 2021 (utorok) sa uskutoční halloweenská párty v jednotlivých triedach bez prítomností rodičov. Všetky detí očakávame v maskách.

 • Riaditeľstvo MŠ Vám oznamuje, že dňa 6. októbra 2021 o 9,00 hod. (streda) prebehne fotenie detí bez prítomnosti rodičov, za prísnych hygienických opatrení.

  Všetky prítomné deti sa odfotia a rodič sa rozhodne, či fotky kúpi alebo nie. Ponuka fotiek a cenník je v triede.

 • Odhlasovanie zo stravy pre všetkých stravníkov

  1. V prípade, že sa stravník z akéhokoľvek dôvodu nebude stravovať v školskej jedálni, je povinný túto skutočnosť oznámiť vedúcej ŠJ deň vopred do 14:00 hod. alebo výnimočne v prípade choroby do 7:00 hod. uvedeného dňa. Odhlasovanie je možné e-mailom ŠJ - jedalencierna@gmail.com.

  U detí odhlášku vykonáva zákonný zástupca.

  2. Odhlasovanie zo stravy je povinnosťou rodičov a nie učiteľov.

  3. Materská škola neodhlasuje detí zo stravy.

  4. V prípade neodhlásenia dieťaťa zo stravy, rodič hradí plnú sumu za stravu.

 • Platba pre zákonných zástupcov detí v MŠ:

  Platby v školskej jedálni sa realizujú cez bezhotovostné platby formou:

  trvalého príkazu, vkladu na účet alebo internetbankingom.

  Príspevok sa uhrádza najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca.

  Za stravu sa platí mesiac vopred.

  Rodičia po platbe stravného prostredníctvom pošty ústrižok poštovej poukážky odovzdajú vedúcej ŠJ. Ústrižok môžu vhodiť do poštovej schránky, ktorá je pri školskej jedálni.

 • Riaditeľstvo MŠ oznamuje rodičom detí, že po každom prerušení dochádzky dieťaťa:

  - v trvaní viac ako 3 dni po sebe (vrátane víkendov a sviatkov) je zákonný zástupca povinný predložiť (vyplniť) písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Tlačivo si môžete stiahnuť: Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx​​​​​​​

  - pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia je zákonný zástupca povinný predložiť potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

 • Riaditeľstvo MŠ informuje rodičov detí, že začiatok nového školského roku 2021/2022 sa začína 2. septembra 2021 (štvrtok) od 6,30 hod. do 7,55 hod. Do budovy MŠ je vstup možný len s rúškom!!

  Povinnosťou každého zákonného zástupcu pri prvom nástupe do MŠ, t.j. dňa 2.9.2021 je:

  - vyplniť a podpísať písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

  - vyplniť a podpísať prihlášku na stravovanie pre školskú jedáleň ZŠ Čierna n/T

  - podpísať čestné prehlásenie.

  Uvedené tlačivá budú k dispozícií u triednych učiteliek.

Novinky

Kontakt

 • Materská škola - Óvoda
  Školská 160/3, 076 43 Čierna nad Tisou
 • +421 56 6350 489

Fotogaléria