Oznam - prerušená prevádzka

  

 

  

 

Oznámenie (neprítomnosť dieťaťa) v MŠ  !!!!!

Po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) zákonný zástupca predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Tlačivo: 

Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx

Myslí na budúcnosť! TRIEĎ a RECYKLUJ

                                                                                    

 

Zapojte sa s nami do environmentálneho projektu "RECYKLOHRY", zbierajte:

 - drobný elektrooadpad (žehlička, fén, kulma, elektronická hračka, starý mobil, rádio, kamera,....)

 - batérie

 - použité tonery, kazety 

Spolu pomôžme životnému prostrediu!!!

Piatok 24. 9. 2021

Statistics

Počet návštev: 364761

Kontakt

 • Materská škola
  Školská 160/3, 076 43 Čierna nad Tisou
 • +421 56 6350 489
Motto

" Deťom treba venovať najväčšiu starostlivosť, lebo sú najcennejším darom a klenotom, ktorý sa nedá s ničím porovnať."

                            (J. A. Komenský)                                                                                                                                     

 • Odhlasovanie zo stravy pre všetkých stravníkov

  1. V prípade, že sa stravník z akéhokoľvek dôvodu nebude stravovať v školskej jedálni, je povinný túto skutočnosť oznámiť vedúcej ŠJ deň vopred do 14:00 hod. alebo výnimočne v prípade choroby do 7:00 hod. uvedeného dňa. Odhlasovanie je možné e-mailom ŠJ - jedalencierna@gmail.com.

  U detí odhlášku vykonáva zákonný zástupca.

  2. Odhlasovanie zo stravy je povinnosťou rodičov a nie učiteľov.

  3. Materská škola neodhlasuje detí zo stravy.

  4. V prípade neodhlásenia dieťaťa zo stravy, rodič hradí plnú sumu za stravu.

 • Platba pre zákonných zástupcov detí v MŠ:

  Platby v školskej jedálni sa realizujú cez bezhotovostné platby formou:

  trvalého príkazu, vkladu na účet alebo internetbankingom.

  Príspevok sa uhrádza najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca.

  Za stravu sa platí mesiac vopred.

  Rodičia po platbe stravného prostredníctvom pošty ústrižok poštovej poukážky odovzdajú vedúcej ŠJ. Ústrižok môžu vhodiť do poštovej schránky, ktorá je pri školskej jedálni.

 • Riaditeľstvo MŠ oznamuje rodičom detí, že po každom prerušení dochádzky dieťaťa:

  - v trvaní viac ako 3 dni po sebe (vrátane víkendov a sviatkov) je zákonný zástupca povinný predložiť (vyplniť) písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Tlačivo si môžete stiahnuť: Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx​​​​​​​

  - pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia je zákonný zástupca povinný predložiť potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

 • Riaditeľstvo MŠ informuje rodičov detí, že začiatok nového školského roku 2021/2022 sa začína 2. septembra 2021 (štvrtok) od 6,30 hod. do 7,55 hod. Do budovy MŠ je vstup možný len s rúškom!!

  Povinnosťou každého zákonného zástupcu pri prvom nástupe do MŠ, t.j. dňa 2.9.2021 je:

  - vyplniť a podpísať písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

  - vyplniť a podpísať prihlášku na stravovanie pre školskú jedáleň ZŠ Čierna n/T

  - podpísať čestné prehlásenie.

  Uvedené tlačivá budú k dispozícií u triednych učiteliek.

 • Riaditeľstvo MŠ oznamuje rodičom, že dňa 24. júna 2021 bude prevádzka MŠ do 12,00 hod. a dňa 25. júna 2021 nebude prevádzka MŠ kvôli vysokým teplotám.

  Za pochopenie ďakujeme.

 • Riaditeľstvo MŠ oznamuje rodičom, že dňa 30. júna 2021 bude prevádzka MŠ len do 12,00 hod.

Novinky

Kontakt

 • Materská škola
  Školská 160/3, 076 43 Čierna nad Tisou
 • +421 56 6350 489

Fotogaléria