PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Eleonóra Kovácsová Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8 50
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule 12
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Mgr. Beáta Hokszová Autokorektívne učebné pomôcky vo výchove a vzdelávaní detí predškolského veku 6 61
Rozvíjanie pohybových, rytmických a tanečných spôsobilostí detí predškolského a mladšieho školského veku 15
Dieťa a hudba...pohyb a hra 10
Rozvíjanie bazálnej jazykovej a literárnej gramotnosti detí predškolského a mladšieho školského veku 15
Detské folklórne žánre a zvykoslovné prejavy ako prostriedok rozvoja umeleckej expresie detí predškolského a mladšieho školského veku 15
Bc.Olívia Kovácsová Aktivizujúce metódy vo výchove 24 24
Bc.Csilla Tipcsáková Moderné prezentačné nástroje v edukácii 15 60
Myšlienkové mapy v edukácii 15
Ľudové hry a tanečný folklór v predprimárnom a primárnom vzdelávaní 15
Výchova a učenie pomocou metódy nenásilnej komunikácie pre pedagogických a odborných zamesntnancov 15


© aScAgenda 2022.0.1302 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 01.10.2021

Novinky

Kontakt

  • Materská škola - Óvoda
    Školská 160/3, 076 43 Čierna nad Tisou
  • +421 56 6350 489

Fotogaléria