• Halloween

  Riaditeľstvo Materskej školy oznamuje rodičom, že dňa 2. novembra 2021 (utorok) sa uskutoční halloweenská párty v jednotlivých triedach bez prítomností rodičov. Všetky detí očakávame v maskách. 

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Oznámenie - fotenie

  Riaditeľstvo MŠ Vám oznamuje, že dňa 6. októbra 2021 o 9,00 hod. (streda) prebehne fotenie detí bez prítomnosti rodičov, za prísnych hygienických opatrení.

  Všetky prítomné deti sa odfotia a rodič sa rozhodne, či fotky kúpi alebo nie. Ponuka fotiek a cenník je v triede.

 • Dôležité upozornenie - odhlásenie zo stravy!!!

  Odhlasovanie zo stravy pre všetkých stravníkov

  1. V prípade, že sa stravník z akéhokoľvek dôvodu nebude stravovať v školskej jedálni, je povinný túto skutočnosť oznámiť vedúcej ŠJ deň vopred do 14:00 hod. alebo výnimočne v prípade choroby do 7:00 hod. uvedeného dňa. Odhlasovanie je možné e-mailom ŠJ - jedalencierna@gmail.com.

  U detí odhlášku vykonáva zákonný zástupca.

   

  2. Odhlasovanie zo stravy je povinnosťou rodičov a nie učiteľov.

   

  3. Materská škola neodhlasuje detí zo stravy.

   

  4. V prípade neodhlásenia dieťaťa zo stravy, rodič hradí plnú sumu za stravu.

   

  V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do jednorázových nádob v čase od 11:00 hod. do 11:30 hod.

  Žiadame rodičov detí, aby tieto pokyny o školskom stravovaní dôsledne dodržiavali a tým umožnili plynulú prevádzku školskej jedálne.

   

  Eva Matyiová - vedúca školskej jedálne

 • Platby ohľadom stravy!!!!

  Platba pre zákonných zástupcov detí v MŠ:

   

  Platby v školskej jedálni sa realizujú cez bezhotovostné platby formou:

  trvalého príkazu, vkladu na účet alebo internetbankingom.

   

  Príspevok sa uhrádza najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca.

  Za stravu sa platí mesiac vopred.

  Rodičia po platbe stravného prostredníctvom pošty ústrižok poštovej poukážky odovzdajú vedúcej ŠJ. Ústrižok môžu vhodiť do poštovej schránky, ktorá je pri školskej jedálni.

   

 • Neprítomnosť dieťaťa v MŠ

  Riaditeľstvo MŠ oznamuje rodičom detí, že po každom prerušení dochádzky dieťaťa:

  - v trvaní viac ako 3 dni po sebe (vrátane víkendov a sviatkov) je zákonný zástupca povinný predložiť (vyplniť) písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Tlačivo si môžete stiahnuť: Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx​​​​​​​ 

  - pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia je zákonný zástupca povinný predložiť potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. 

 • Oznámenie

  Riaditeľstvo MŠ informuje rodičov detí, že začiatok nového školského roku 2021/2022 sa začína 2. septembra 2021 (štvrtok) od 6,30 hod. do 7,55 hod. Do budovy MŠ je vstup možný len s rúškom!!

  Povinnosťou každého zákonného zástupcu pri prvom nástupe do MŠ, t.j. dňa 2.9.2021 je:

    - vyplniť a podpísať písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

   - vyplniť a podpísať prihlášku na stravovanie pre školskú jedáleň ZŠ Čierna n/T

   - podpísať čestné prehlásenie.

  Uvedené tlačivá budú k dispozícií u triednych učiteliek. 

  Zároveň žiadame rodičov o úhradu školného za mesiac september 2021 v sume 10,00 € do 10. septembra 2021 - okrem predškolákov. Ďakujeme.

 • Oznámenie

  Riaditeľstvo MŠ oznamuje rodičom, že dňa 24. júna 2021 bude prevádzka MŠ do 12,00 hod. a dňa 25. júna 2021 nebude prevádzka MŠ kvôli vysokým teplotám.

  Za pochopenie ďakujeme.

 • Oznámenie

  Riaditeľstvo MŠ oznamuje rodičom, že dňa 30. júna 2021 bude prevádzka MŠ len do 12,00 hod.

 • Rozlúčka predškolákov

  Riaditeľstvo Materskej školy pozýva rodičov predškolákov na slávnostnú rozlúčku  triedy Sloníky, ktorá sa uskutoční   dňa 24. júna 2021 o 9.30 hod. na dvore MŠ za  dodržania prísnych hygienických podmienok - na slávnosti sa môžu zúčastniť len zákonný zástupcovia dieťaťa (rodičia). 

  Predškoláci po slávnosti budú mať slávnostný obed a po obede pôjdu domov.

 • Aktualizované vyhlásenie zák.zástupcov od 17.5.2021!

  Zákonný zástupca je povinný po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladať písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a nemá nariadené karanténne opatrenie. 

  Aktualizované vyhlásenie nájdete tu: Vyhlasenie_zak._zastupcu_17.5.2021.docx​​​​​​​

 • 2 % - Ďakujeme

  Vážení rodičia,

  Dovoľte nám poďakovať sa  aj touto cestou všetkým tým, ktorí podporili našu škôlku s 2 % zo svojich daní. Z Vašich príspevkov plánujeme kúpiť didaktické a učebné pomôcky na ich rozvoj, vytvoriť pre Vaše deti kvalitné podmienky na vzdelávanie, príjemné prostredie. 

  Ďakujeme.

 • Oznam - fotenie

  Riaditeľstvo Materskej školy oznamuje rodičom, že dňa 10. mája 2021 o 8,30 hod. príde fotograf. Fotenie prebehne bez prítomnosti rodičov a za dodržania prísnych hygienickych opatrení. Každé dieťa bude odfotené a rodič rozhodne, či si fotky kúpi.

 • Zápis detí do MŠ

  Vážení rodičia, zápis detí do MŠ  na rok 2021/2022 bude prebiehať v elektronickej podobe od 3. mája 2021 do 20. mája 2021.  Elektronickú prihlášku môžete vyplniť: TU.

  Žiadame Vás, aby ste údaje v prihláške vypĺňali na základe rodného listu dieťaťa, adresu trvalého bydliska na základe občianskeho preukazu! K vyplnenej elektronickej prihláške je nutné doložiť fotokópiu rodného listu dieťaťa a lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.

  Tlačivo o zdravotnom stave nájdete: Zdravotny_stav_dietata(1).docx

  Vyplnené tlačivo o zdravotnom stave je potrebné poslať na e-mailovú adresu MŠ: ms.ciernanadtisou@gmail.com.

  S  účinnosťou od 1. septembra 2021 absolvovanie predprimárneho vzdelávania v materskej škole bude povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu päť rokov veku do 31. augusta 2021.

  Kto nemá prístup k internetu môže prísť zapísať dieťa do MŠ dňa 18. a 19. mája 2021 od 9:00 hod do 12:00 hod. Na zápis príďte bez dieťaťa, so sebou si doneste kópiu rodného listu dieťaťa a občiansky preukaz. Zápis sa uskutoční za dodržiavania prísnych hygienických pravidiel! Každý musí mať respirátor FFP2, jednorazové rukavice, vlastné pero!

  Za správnosť vyplnenia prihlášky zodpovedá rodič!

 • Povinnosti rodičov od 3.5.2021

  Zákonný zástupca je povinný dňa 3.5.2021 (pondelok) predložiť pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy čestné prehlásenie (Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti). Tlačivo si môžete vytlačiť:  Vyhlasenie_rodica_o_bezinfekcnosti.docx.

  Po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a nemá nariadené karanténne opatrenie. (Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti)  Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

  V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľa školy.

 • Pravidlá pre MŠ od 3.5.2021

 • Oznam - školné za apríl 2021

  Riaditeľstvo MŠ oznamuje rodičom, že na základe VZN mesta Čierna nad Tisou výška školného v mesiaci apríl 2021 činí 4,50 € (t.j. alikvótna časť), v dôsledku prerušenia prevádzky MŠ. Prípadné preplatky na školnom budú koncom školského roka vysporiadané.

   

 • Otvorenie MŠ!!!!

  Vážení rodičia!

  Riaditeľstvo MŠ s prerokovaním RÚVZ Trebišov Vám oznamuje, že prevádzka v MŠ sa obnoví dňa 28.4.2021.

  Všetko zostáva v platnosti ako doposiaľ (teda test nie starší ako 7 dní alebo preukázaním výnimky). Budeme vyžadovať čestné vyhlásenie od zákonného zástupcu ku dňu 28.4.2021.

  Tlačivo čestné vyhlásenie: Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_rodica_od_26.4.2021.docx​​​​​​​​​​​​​​

  Tešíme sa na Vás.

 • Dôležitý oznam!!!

  Riaditeľstvo MŠ oznamuje rodičom, že z dôvodu výskytu COVID-19 je prevádzka MŠ dočasne prerušená od 19.4.2021 do 27.4.2021 na základe rozhodnutia RÚVZ Trebišov.  O ďalšom postupe Vás budeme informovať.

  Za pochopenie ďakujeme.

 • Pravidlá pre MŠ od 19.4.2021

strana:

Novinky

Kontakt

 • Materská škola - Óvoda
  Školská 160/3, 076 43 Čierna nad Tisou
 • +421 56 6350 489

Fotogaléria