O škôlke

Profil škôlky

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu percentuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.

 

Profilácia školy:

 1. Výchovno-vzdelávací proces realizovať podľa Školského vzdelávacieho programu s názvom „Cesta za poznaním“
 2. Rozširovať, podporovať, prehlbovať a odovzdávať deťom poznatky o zdravom spôsobe života, pestovať u nich kladný postoj k svojmu zdraviu, hygiene a orientovať sa na zásady správnej výživy – projekt: Adamko hravo zdravo, Evička nám ochorela
 3. Rozvíjať tvorivý potenciál detí s estetickými aktivitami – výtvarný krúžok
 4. Zvyšovať telesnú a pohybovú aktivitu formou športových aktivít smerujúcich k prevencii obezity detí – detský erobik
 5. Zamerať sa na podporu talentu na cudzí jazyk formou krúžkovej činnosti – oboznamovanie sa s anglickým jazykom
 6. Pripravovať 5-6 ročné deti na vstup do základnej školy zámerným a cieľavedomým, celostným rozvojom ich osobnosti
 7. Venovať zvýšenú pozornosť využívaniu IKT v rozvíjaní kompetencii detí, aktívne využívať výchovno-vzdelávací program pri práci s PC – výučbový program Alík.
 8. V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa monitorovať správanie sa detí a ich zmeny a v prípadoch podozrenia na porušovanie ich zdravého vývinu bezodkladne zabezpečiť ich ochranu
 9. Individuálnym prístupom k deťom s OŠD a deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia zvyšovať úroveň ich pripravenosti na primárne vzdelávanie
 10. Pripravovať každoročne deti na literárnu súťaž v prednese poézie a prózy  - Mám básničku na jazýčku

Novinky

Kontakt

 • Materská škola - Óvoda
  Školská 160/3, 076 43 Čierna nad Tisou
 • +421 56 6350 489

Fotogaléria