Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: ms.ciernanadtisou@gmail.com alebo +421 56 6350 489 alebo Kontakt

 
Pozícia:

Učiteľka materskej školy   Mám záujem

Úväzok:100 %
Dátum nástupu:25.8.2021
Požiadavky:Názov a adresa zamestnávateľa: Materská škola, Školská 160/3, Čierna nad Tisou
Kontakt: ms.ciernanadtisou@gmail.com , Tel.: 056/6350 489
Pracovná pozícia: učiteľka materskej školy
Úväzok: 100%
Doba: určitá do 24.8.2022

Kvalifikačné predpoklady:
• Minimálne stredné odborné vzdelanie s maturitou, vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (študijný odbor: v súlade s prílohou č. 1 k Vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov).
• Ovládanie štátneho jazyka
• Ovládanie materinského jazyka detí
• Ovládanie práce s PC

Požadované doklady:
• Žiadosť o prijatie do zamestnania
• Profesijný životopis, kontakt
• Súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov
• Motivačný list
• Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
• Čestné prehlásenie o bezúhonnosti
• Lekárske potvrdenie o duševnej a telesnej spôsobilosti na výkon práce


Platové podmienky: V zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene niektorých zákonov. Platová trieda od 5, platová tarifa od 817,50 € (v závislosti podľa kvalifikácie a dĺžky praxe).
Všetky potrebné doklady je potrebné doručiť poštou, alebo e-mailom na horeuvedenú e-mailovú adresu: ms.ciernanadtisou@gmail.com do 18. augusta 2021 do 12.00 hod.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 23. augusta 2021 pre uchádzačov, ktorí budú spĺňať požiadavky. Uchádzači budú telefonicky informovaní o čase a mieste výberového konania.

V Čiernej nad Tisou dňa 28.07.2021
Eleonóra Kovácsová
riaditeľka MŠ
 

 
Pozícia:

Pedagogický asistent   Mám záujem

Úväzok:50 %
Dátum nástupu:25.8.2021
Požiadavky:Názov a adresa zamestnávateľa: Materská škola, Školská 160/3, Čierna nad Tisou
Kontakt: ms.ciernanadtisou@gmail.com , Tel.: 056/6350 489
Pracovná pozícia: pedagogický asistent
Úväzok: 50%
Doba: určitá do 24.8.2022

Kvalifikačné predpoklady:
• Úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou, Výhoda – štúdium v príslušnom odbore pedagogického smeru, prax vítaná.
(študijný odbor: v súlade s prílohou č. 1 k Vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov).
• Ovládanie štátneho jazyka
• Ovládanie materinského jazyka detí
• Ovládanie práce s PC

Požadované doklady:
• Žiadosť o prijatie do zamestnania
• Profesijný životopis, kontakt
• Súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov
• Motivačný list
• Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
• Čestné prehlásenie o bezúhonnosti
• Lekárske potvrdenie o duševnej a telesnej spôsobilosti na výkon práce


Platové podmienky: V zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene niektorých zákonov.
Všetky potrebné doklady je potrebné doručiť poštou, alebo e-mailom na horeuvedenú e-mailovú adresu: ms.ciernanadtisou@gmail.com do 18. augusta 2021 do 12.00 hod.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 23. augusta 2021 pre uchádzačov, ktorí budú spĺňať požiadavky. Uchádzači budú telefonicky informovaní o čase a mieste výberového konania.

V Čiernej nad Tisou dňa 30.07.2021
Eleonóra Kovácsová
riaditeľka MŠ
 

Novinky

Kontakt

  • Materská škola - Óvoda
    Školská 160/3, 076 43 Čierna nad Tisou
  • +421 56 6350 489

Fotogaléria