Práva a povinnosti

 

Rodič má právo:

 • oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom
 • oboznámiť sa so školským poriadkom a ostatnými vnútornými predpismi školy
 • byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa
 • na poskytnutiie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní
 • zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy
 • vyjadrovaťsa k školskému vzdelávaciemu programu prostredníctvom orgánom školskej samosprávy

 

Rodič je povinný:

 • dodržiavbať školský poriadok
 • dodržiavať vnútorné smernice školy
 • informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných podmienok alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania
 • nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne spôsobilo
 • prihlášiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochdádzky
 • ak sa dieťa nemôže zúčatniť výchovno-vzdelávacieho procesu, jeho rodič je povinný oznámiť škole príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlnenej neprítomnosti dieťaťa sa uznáva choroba, nepriaznivé počasie, mimoriadne udalosti v rodine
 • neprítromnosť maloletého dieťaťa, ktorá trvá najviac tri dni po sebe, rodič je povinný dodať lekárske potrvrdenie na ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa

Novinky

Kontakt

 • Materská škola - Óvoda
  Školská 160/3, 076 43 Čierna nad Tisou
 • +421 56 6350 489

Fotogaléria